<div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/945039715/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0"/> </div>

پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) چیست؟

من از برنامه صوی مستفید می شوم. آیا می توانم از کمک ‌های متمم سازگاری اجتماعی (T-SUY) نیز بهره مند شوم؟

پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) چگونه تأمین مالی می شود؟

پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) برای چی کسانی می باشد؟

مقدار ماهانه واریزی پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) چه قدر بوده و برای مستفیدین چطور واریز می گردد؟

کمک های پروژه متمم کمک های سازگاری اجتماعی (T-SUY) تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

در صورتی که در رابطه با پروژه متمم کمک های سازگاری اجتماعی (T-SUY) شکایت یا بازخورد داشته باشم، باید چه کار کنم؟

چگونه می توانم به پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) درخواست کنم؟

فورم درخواستی را از کجا می توان دریافت کرد؟

چه کسانی می توانند به پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) ثبت نام کنند؟

به دلیل نداشتن آدرس رسمی، نمی توانم آدرس خود را در اداره نفوس ثبت کنم. باید چه کار کنم؟

نتیجه درخواستی بعد از چه مدتی اطلاع رسانی خواهد شد؟

مستفیدین به چی نحوه انتخاب می شود؟

تحت چه شرایطی مبلغ کمک در حساب کیزیلای کارت من برگشت خواهد خورد؟

کمک های معلولیت حاد چیست؟

قبلا برای کمک های صوی ثبت نام کرده ام. برای کمک های معلولیت حاد چگونه می توانم ثبت نام کنم؟

اگر من از مستفیدین کمک ‌های متمم سازگاری اجتماعی (T-SUY) / صوی نباشم، آیا می توانم کمک های معلولیت حاد را دریافت کنم؟

کمک های معلولیت حاد چی موقع واریز می گردد؟

آیا مبالغ اضافی کمک های معلولیت حاد به همان کارت کمک های صوی واریز می شود؟

آیا در خانواده فقط یک نفر می تواند از کمک های معلولیت حاد استفاده نماید؟

در خصوص اینکه شرایط لازمه برای گرفتن کمک ها را دارا هستم، یک اس ام اس دریافت کردم. کیزیلای کارت خود را از کجا می توانم دریافت کنم؟

در نزدیکی محل زندگی من شعبه هالک بانک وجود ندارد. چگونه می توانم کارت خود را را دریافت کنم؟

چگونه می توانم از کمک های موجود در کیزیلای کارت خود استفاده نمایم؟

کمک ماهانه خود را از کیزیلای کارت چه زمانی می توانم دریافت نمایم؟

من زبان عربی نمی دانم. چگونه می توانم از خدمات بانک ها استفاده کنم؟

در صورت گم کردن، سرقت و یا خراب شدن کارت و یا کم بودن موجودی حسابم از مقداری که باید باشد، چه باید بکنم؟

فورم تحویل کارت و رمز و رضایت نامه چیست و در چه موادری استفاده می شود؟

آیا در خصوص استفاده از حساب و کیزلای کارت محدودیتی وجود دارد؟

من از برنامه صوی مستفید میشدم. پیامکی دریافت کردم که به کمک ‌های متمم سازگاری اجتماعی (T-SUY) پذیرفته شدم. آیا کیزیلای کارت جدید دریافت می کنم؟

در برنامه صوی، در یک سال 4 بار اضافه واریزی دریافت می کردیم. آیا در پروژه متمم کمک ‌های سازگاری اجتماعی (T-SUY) اضافه واریزی پرداخت خواهد شد؟